Termes et conditions

Parce que notre société est située en Flandre, nous préférons le néerlandais comme langue principale. Une traduction est en cours.
Merci pour votre compréhension. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un message.
Cordialement
Oldcam


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze online veilingsite zoals hieronder gedefinieerd. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door zodat u, als koper of verkoper, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u ons platform gebruikt.

1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

1.1 Login: de persoonlijke sectie op ons veilingplatform waarin u als gebruiker algemene, contact- of facturatiegegevens heeft ingevoerd of gegevens vanuit een sociale media account heeft laten importeren. De gegevens worden ten allen tijden door de gebruiker beheerd en kunnen ook steeds gewijzigd woroden.

1.2 Onderneming: een gebruiker die gebruik maakt van ons online veilingplatform om in het kader van zijn handelsactiviteiten kavels te kopen of verkopen heeft een geldig BTW-nummer. Indien deze professionele gebruiker niet beschikt over een BTW-nummer vermeldt hij het ondernemingsnummer.

1.3 Bod: het bedrag dat een gebruiker bied op een kavel inclusief BTW en belastingen, indien van toepassing, en exclusief de commissie die de gebruiker als koper betaalt.

1.4 BTW: belasting van toegevoegde waarde in de zin van Richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 over het Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen van dergelijke aard.

1.5 Oldcam: geadresseerd te Halle (Zoersel), België en ingeschreven onder nummer 0671969181.

1.6 Particulier: de gebruiker als een natuurlijk persoon die gebruik maakt van het online veilingplatform of als koper een overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten de beroepsactiviteit vallen.

1.7 Dienst: de diensten die Oldcam via zijn online veilingplatform aanbiedt, welke duidelijk kenbaar beschreven zijn in deze gebruiksvoorwaarden en op het online platform, waarbij verkopers door middel van een online en geautomatiseerde veiling kavels verkopen inclusief aanvullende diensten. Voor aanvullende diensten, zoals betalingsdiensten aangeboden op het onlineveilingplatform, kan Oldcam gebruik maken van derde dienstaanbieders. Wanneer u gebruik maakt van deze dienst kan u op ieder moment hierover geïnformeerd worden.

1.8 Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een account aanmaakt, gebruik maakt van het platform of zich begeeft op ons oline platform zonder zich geregistreerd te hebben.

1.9 Kavel: één of meer objecten die door een verkoper via ons online platform te koop wordt aangeboden.

1.10 Koopovereenkomst: de tot stand gekomen koopovereenkomst op ons oline veilingsplatform tussen de verkoper en de Koper betreffende een specifiek kavel of item.

1.11 Koopsom: het bedrag van het hoogste bod op een kavel, dat de koper verschuldigd is aan de verkoper.

1.12 Koper: de gebruiker die via ons online veilingplatform een koopovereenkomst betreffende een kavel sluit met een verkoper.

1.13 Koperscommissie: het op het online veilingplatform gecommuniceerde percentage van de koopsom dat de koper aan Oldcam verschuldigd is voor het gebruikmaken van hun dienst via het veilingplatform, inclusief eventueel verschuldigde BTW. La commission de l’acheteur est de 9% (hors TVA de 21%) en plus de l’enhère finale.

1.14 Online veilingplatform: de digitale koop- en verkoopomgeving van Oldcam die gebruikers als dienst via het internet kunnen afnemen. Dit platform is via desktop of mobiel te bereiken via www.oldcam.be, www.oldcam.nl, www.oldcam.de, www.oldcam.uk

1.15 Online Veiling: de online en geautomatiseerde veiling van verschillende items of kavels door verkopers op het online veilingplatform.

1.16 Reserveprijs : De niet-zichtbare minimumprijs die de verkoper voor zijn kavel wenst te Ontvangen, goedgekeurd door de veilingmeester.

1.17 Verkoper: een gebruiker die één of meer items of kavels te koop aanbiedt op het online veilingplatform.

1.18 Verkoperscommissie: het op het online veilingplatform gecommuniceerde percentage van de verkoopsom dat de verkoper aan Oldcam verschuldigd is voor het gebruikmaken van hun dienst via het veilingplatform, inclusief eventueel verschuldigde BTW en dit alles afgehouden bij de uitbetaling van de verkoopsom van het item of kavel.

2 Toepassing en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de dienst op het online veilingplatform. Door gebruik te maken van de dienst, door het bezoeken van het online veilingplatform en/of door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een gebruikersaccount of plaatsen van een bod. De toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.2 De Nederlandstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden is het origineel en andere versies zijn slechts vertalingen. Bij strijd tussen de bepalingen van verschillende taalversies van deze gebruiksvoorwaarden, zal de Nederlandstalige versie steeds voorrang hebben. De gebruikte termen en begrippen in deze gebruiksvoorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden onder het Belgisch recht.

2.3 Oldcam is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen door deze wijzigingen op ons online veilingplatform te publiceren. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn dan ook steeds op ons online veilingplatform te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van gebruikers op significante wijze beïnvloedt, zal Oldcam de Gebruikers hiervan meteen op de hoogte brengen per e-mail of onder de aandacht van de gebruiker brengen tijdens het gebruik van onze dienst op ons online veilingplatform.

2.4 Indien de gebruiker onze dienst op het online veilingplatform voortzet na wijziging of aanvulling van de gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker onherroepelijk onze gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker niet instemt met onze gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, dient de gebruiker onze dienst op het veilingplatform niet meer te gebruiken en zijn account op ons platform te verwijderen.

3 Algemeen

3.1 De gebruiker aanvaardt dat onze dienst en online veilingplatform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals de gebruiker deze aantreft op het moment van gebruik. Oldcam sluit toezeggingen, uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.

3.2 De gebruiker accepteert dat bepaalde functionaliteiten van onze dienst en het online veilingplatform kunnen wijzigen.

3.3 Verkopers bieden items of kavels op ons online veilingplatvorm aan en gebruikers nemen deze rechtstreeks van verkopers af. Oldcam speelt hierbij uitsluitend een faciliterende en ondersteunende rol door het aanbieden van deze kavels op hun online veilingplatform. Oldcam kan geen verantwoordelijkheid dragen of controle uitoefenen voor de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van verkopers om kavels te verkopen via ons platform en de bevoegdheid of mogelijkheid van kopers om kavels te kopen via ons platform. De veilingmeester probeert bij het accepteren van kavels zonder, enige aansprakelijkheid, een inschatting te maken of de door de verkoper verwachte verkoopsom realistisch haalbaar kan zijn.

3.4 De gebruiker erkent en aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de technische of andere onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Zo kan er bijvoorbeeld de onmogelijkheid optreden om een bepaalde toegang te verkrijgen tot het online veilingplatform of het niet of niet tijdig kunnen uitbrengen van een bod, storingen van of gebreken in het online verkoopplatform of onderliggende hardware, netwerkverbindingen, software of onderhoudswerkzaamheden aan het veilingplatform. Oldcam is nooit aansprakelijk voor enige schade die gebruiker lijdt als gevolg van dergelijke technische of andere onvolkomenheden.

3.5 Op de koop en/of verkoop van sommige items of kavels zullen andere, gewijzigde of aanvullende regels van toepassing zijn dan neergelegd in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze worden dan zoveel mogelijk bij het betreffende kavel op het online veilingplatform vermeld.

3.6 Onverminderd enige andere bepaling in deze gebruiksvoorwaarden, aanvaardt en erkent de gebruiker dat items of kavels in eigendom toebehoren aan de verkoper op ons platform en niet aan Oldcam. Er komt dan ook geen koopovereenkomst tot stand tussen Oldcam en de koper en Oldcam brengt het eigendomsrecht niet over van de verkoper naar de koper.

3.7 In het kader van de zekerheidsstelling van Oldcams eigen rechten en die van andere gebruikers, bijvoorbeeld in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden, is Oldcam te allen tijde gerechtigd om, ten opzichte van gelden gerelateerd aan een account die te associëren of te linken is met de gebruikers, de uitbetaling van alle gelden van de betreffende gebruikers op te schorten, enige vordering van Oldcam te verrekenen en indien nodig eventuele tegoeden van die gebruikers te bevriezen. Voor zover het verrekenen van vorderingen, opschorten of het bevriezen van tegoeden is gereguleerd door de bindende consumentenwetgeving, dient Oldcam zich te houden aan dergelijke wetgeving.

4 Aanmelden voor de dienst op ons platform

4.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze dienst op ons platform, moet de gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op ons online veilingplatform. De gebruiker staat er jegens Oldcam voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account volstrekt waarheidsgetrouw, compleet, en up-to-date is. Tijdens de registratie moet de gebruiker een e-mailadres en wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het persoonlijk account.

4.2 Kopers of verkopers die bedrijfsmatige kopers of verkopers zijn, moeten zich verplicht als zodanig identificeren bij het aanmaken van hun account. De gebruiker accepteert dat hij voor al het gebruik via dergelijk account wordt aanzien als gedrijfsmatig verkoper of koper. Oldcam heeft het recht de status van accounts te wijzigen wanneer zij daartoe aanleiding ziet, zoals wanneer een bedrijfsmatig koper of verkoper zich niet als zodanig heeft geregistreerd.

4.3 De gebruiker is verplicht zich te voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en zich in dat verband in de juiste hoedanigheid te registreren en daarbij alle nodige gegevens te verstrekken. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie met betrekking tot de fiscale positie en vrijwaart Oldcam volledig voor alle aanspraken van derden zoals de fiscus en alle hieruit voortvloeiende of verband houdende schade en/of kosten, welk aanspraken, kosten en schade door Oldcam direct op de gebruiker zullen worden verhaald.

4.4 Het is niet toegestaan een account op naam van een ander persoon of onderneming aan te maken en/of valse gegevens tijdens het registreren te verstrekken. Tevens is het niet toegestaan in te loggen via derden-diensten accounts van anderen of anderen toe te staan om in te loggen namens de gebruiker.

4.5 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn e-mail en wachtwoord combinatie. De gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via deze combinatie van de dienst op ons veilingplatform wordt gemaakt. De gebruiker vrijwaart Oldcam eveneens van enige schade die voortvloeit uit misbruik of gebruik van deze combinatie van e-mail en wachtwoord. Oldcam mag ervan uitgaan dat de gebruiker ook daadwerkelijk de koper of verkoper is die zich aanmeldt met deze gegevens van de gebruiker. Mocht de gebruiker weet of reden hebben te vermoeden dat een e-mail en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker Oldcam daarvan op de hoogte stellen, samengaande met zijn eigen verplichting zelf onmiddellijk doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzingen van het wachtwoord.

4.7 Iedereen kan zich aanmelden op het veilingplatform van Oldcam. Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar, heeft hij echter de toestemming nodig van de ouders of juridische vertegenwoordiger. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren staat de gebruiker er zelkf voor in dat hij inderdaad 18 jaar of ouder is of de toestemming heeft van zijn ouders of juridische vertegenwoordiger voor het aanmaken van het account.

4.8 Oldcam behoudt zich het recht voor de registratie- en aanmeldprocedure, het wachtwoord, het- e-mailadres of bepaalde gebruikersinformatie te veranderen indien dit noodzakelijk geacht wordt in het belang van Oldcam, derden of het functioneren van onze dienst op het online platform.

4.9 Oldcam behoudt zich het recht om de registratie en deelname aan een veiling op ons online platform te ontzeggen en/of eenzijdig te beëindigen aan een gebruiker.

5 De verkoper geeft online een kavel in waarin hij het kavel een titel en beschrijving geeft. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van deze beschrijving en dient belangrijke gebreken te vermelden. Eveneens voorziet de verkoper minstens 3 foto's waarin de uiterlijke staat van het kavel goed zichtbaar is. (GDPR: deze foto's kunnen door Oldcam gebruikt worden om uw kavel te promoten op Facebook, Instagram, Marktplaats, 2dehands of andere advertentieruimten). Vanaf een geschatte kavelwaarde van 150 EUR kan de verkoper kiezen om een minimumprijs op het object te plaatsen. In de kavelbeschrijving wordt dan vermeld dat er een minimumprijs op het kavel is. Wordt de minimumprijs niet behaald na afloop van de veiling is het object niet verkocht en worden er geen kosten aangerekend. De veilingmeester houdt het kavel in, waarvan de hoogste bieder op de hoogte gebracht wordt. Mocht de veilingmeester van oordeel zijn dat de minimumprijs van het kavel niet haalbaar is, dan zal het object niet meteen in veiling worden geplaatst, maar zal hij de verkoper vragen om het object zonder minimumprijs aan te bieden.

Indien het kavel is goedgekeurd door de veilingmeester zal de verkoper een bericht ontvangen wanneer het kavel in veiling zal worden opgenomen met een link om je object te kunnen volgen. Als het object verkocht is, zal de koper overgaan tot de betaling. Wanneer Oldcam het bedrag ontvangen heeft zal Oldcam koper en verkoper in contact brengen om verdere afspraken te maken rond verzending of ophalen van het kavel. (GDPR: de adresgegevens en telefoonnummer van koper en verkoper worden aan mekaar medegedeeld om zo verdere afspraken rond verzending of ophaling te maken.Is de verzending vlot verlopen dan maakt Oldcam het geveilde bedrag (min aftrek van de verkoperscommissie) over op de bankrekening van de verkoper. De verkoopcommissie bedraagt 11,5% op het verkochte kavel. Op eventuele de verzendkosten tussen koper en verkoper wordt geen commissie aangerekend.

6 Verloop van de veilingen op ons online veilingplatform

6.1 De gebruikers zijn verplicht alle redelijke instructies en aanwijzingen ten aanzien van een veiling op het online platform van Oldcam op te volgen. Indien er zich bij een veiling situaties voordoen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet nageleefd worden door gebruikers of er andere ongeregeldheden optreden, beslist Oldcam wat er verder gebeurt. Oldcam heeft te allen tijde het recht om het aanbieden van kavels door de gebruikers en het bieden door de gebruikers op items of kavels permanent of tijdelijk onmogelijk te maken en dit zowel vóór, na of tijdens de afloop van een kavel op ons online veilingplatform.

6.2 Oldcam heeft het recht vanwege eigen redenen een bod te verwijderen op een kavel in ons online veilingplatform, bijvoorbeeld bij mogelijke fraude of misbruik of een overduidelijke vergissing van de bieder.

6.3 Er kan gedurende een bepaalde tijdsduur worden deelgenomen aan een veiling op ons online veiling platform. De gebruikers kunnen gebruikmaken van de functie “autobod”, waarbij er zonder verdere tussenkomst van de gebruiker een automatisch bod wordt gedaan tot aan een bepaald door de gebruiker ingesteld maximum bedrag. Het bedrag waarmee de gebruiker een bepaald bod minimaal dient te verhogen, is afhankelijk van het hoogste bod op dat moment geldende. De minimum biedstappen staan telkens per kavel vermeld op ons online veilingplatform.

6.4 Biedingen worden op ons online veilingplatform getoond en afgerond op hele munteenheden. Dit kan een effect hebben op de hoogte van de minimum biedstappen. Ook kan de koopsom mogelijk worden afgerond worden op hele munteenheden voordat deze aan de verkoper wordt uitgekeerd. Afronding gebeurt afhankelijk van bepaalde vooraf vastgelegde grenzen waarbij er automatisch een afronding naar boven of beneden wordt toegepast.

6.5 Elk bod op een kavel wordt geacht uitgevoerd te zijn door de gebruiker via diens account het bod werd uitgebracht. De gebruiker is dan ook altijd persoonlijk gebonden aan de via zijn account uitgebrachte biedingen ten opzichte van de verkoper ook wanneer een derde partij via zijn account een bod uitbrengt.

6.10 De koper erkent en aanvaardt dat wanneer er een reserveprijs is opgenomen door de verkoper dat er geen koopovereenkomst tot stand komt wanneer het hoogste bod lager is dan deze reserveprijs.

6.11 Bij het bieden op een kavel via ons online veilingplatform, is een gedaan bod onvoorwaardelijk en onherroepelijk en dit ongeacht of de gebruiker de functie van een autobod toepaste. De gebruiker kan zich achteraf niet beroepen op vergissingen of typfouten. Na elk ingevoerd bod moet de gebruiker aanvinken dat er akkoord gegaan wordt met de algemene en speciale voorwaarden alvorens het bod definitief geplaatst wordt.

6.12 Het is een verkoper niet toegestaan een bod uit te brengen op kavels die de verkoper zelf op het online platform aangebied en/of laat uitvoeren via anderen.

6.13 De koopovereenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand als gevolg van de automatische toewijzing via het online velingplatform. Oldcam is geen partij bij de koopovereenkomst.

6.14 Op het online veilingplatform en/of in e-mailberichten van Oldcam kunnen bepaalde aanvullende voorwaarden worden vermeld die van toepassing zijn op het aanbieden van bepaalde kavels en/of het plaatsen van biedingen.

7 Regels voor Bedrijfsmatige verkopers

7.1 De verkoper is verplicht naar waarheid te verklaren betreffende de al dan niet professionele hoedanigheid waarin hij Kavels aanbiedt. Als de verkoper niet beroepsmatig handelt, is is hij verplicht zichzelf aan te melden als particuliere consument. Bedrijfsmatige verkopers zijn verplicht zich aan te melden en Oldcam een geldige ondernemings/BTW-nummer te verstrekken of een alternatief bewijs te leveren aan Oldcam dat deze onze dienst gebruikt om zijn ondernemingsactiviteiten uit te voeren.

7.2 Indien de verkoper een bedrijfsmatige verkoper is, accepteert en aanvaardt hij dat consumenten die wonen in een land binnen de EER (Europese Economische Ruimte) in sommige gevallen zicht het recht kunnen toekennen om binnen de wettelijke termijn, de koopovereenkomst te herroepen. De verkoper zal zijn volledige medewerking verlenen op de aangegeven wijze door Oldcam.

8 Rechten van Consumenten

8.1 Consumenten hebben een wettelijke waarborg van conformiteit van de items of kavels.

8.2 Consumenten die woonachtig zijn in een land binnen de Europese Unie en de 3 lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA), behalve Zwitserland en een kavel kopen van een bedrijfsmatige Verkoper, hebben gedurende de termijn van 14 dagen het recht om zonder het opgeven van redenen de aankoop te herroepen op basis van het wettelijke herroepingsrecht neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, dan wel op basis van eventueel toepasselijk buitenlands recht ter implementatie van artikel 9 van de richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten. De bedrijfsmatige Verkoper mag de koper vragen naar de reden waarom deze herroepen wordt, maar kan de koper niet verplichten tot opgave van zijn redenen.

8.3 De 14 dagen termijn vermeld in voorgaand artikel gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf aangewezen derde door de consument, niet zijnde de vervoerder, het kavel heeft ontvangen, of

- indien het kavel in meerdere zendingen wordt geleverd: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending heeft ontvangen;

-indien de levering van een kavel bestaat uit verschillende onderdelen of zendingen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste onderdeel of zending heeft ontvangen;

- indien het overeenkomsten voor regelmatige levering van kavels gedurende een bepaalde periode betreft: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste kavel ontvangen heeft.

8.4 De Consument is verplicht om gedurende de 14 dagen termijn zorgvuldig om te gaan met het kavel en de daarbijhorende verpakking. De consument zal het object of kavel slechts gebruiken of uitpakken in de mate die volgens hem nodig is om de kenmerken, de aard en de werking van het kavel te kunnen constateren. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de consument het kavel enkel mag inspecteren en hanteren zoals de consument dat bijvoorbeeld in een winkel zou mogen uitvoeren.

8.5 De consument is alleen aansprakelijk voor een waardevermindering van het kavel die het gevolg is van de manier van omgaan met het kavel die verder gaat dan beschreven in het vorige artikel.

8.6 Wanneer de consument in overeenstemming met de 14 dagen termijn gebruik maakt van het wettelijk herroepingsrecht, dient de consument dit binnen de bedenktermijn te vermelden aan de verkoper. Indien de gegevens van de verkoper op dat moment nog niet aan de koper bekend zijn, dient dit aan Oldcam gemeld te worden, die de herroeping namens de bedrijfsmatige Verkoper zal proberen te effectueren. Ontvangst van deze melding zal per e-mail worden bevestigd. Vervolgens steld Oldcam de bedrijfsmatige verkoper van de herroeping op de hoogte.

8.7 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de melding bedoeld in vorig artikel, verstuurt de consument het Kavel terug naar de verkoper of overhandigt het kavel aan de verkoper, tenzij de Verkoper zelf heeft aangeboden het kavel terug op te halen.

8.8 De consument stuurt het kavel retour met alle geleverde toebehoren, in de beste mogelijke originele staat en verpakking, en conform de redelijke en duidelijke instructies van de verkoper.

8.9 De consument draagt zelf de rechtstreekse kosten van het retoursturen van het kavel wanneer de verkoper niet bedrijfsmatig is.

8.10 Indien de verkoper reeds de koopsom ontvangen heeft is de bedrijfsmatige verkoper verplicht deze koopsom, inclusief eventuele zendingskosten te vergoeden.

8.11 De bewijslast en het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.12 Bepaalde producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: Bijvoorbeeld verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

9 Betaling

9.1 Na afloop van de online veiling dient de koper de koopsom en de koper commissie op basis van de opgegeven betalingsinstructies te voldoen. De koper draagt er zorg voor dat alle bedragen correct netto worden ontvangen en is eveens verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele kosten, eventuele belastingen, inhoudingen en/of heffingen. De koper staat garant dat hij het kavel niet koopt als een deel van een valse transactie, die de koper of een derde in staat stelt de volledige- of gedeeltelijke koopsom over te maken en deze som wit te wassen.

9.2 De gebruiker accepteert dat Oldcam namens de verkoper een factuur opstelt en deze verzendt voor zover deze uitreiking verplicht is op basis van de wet- en regelgeving. De verkoper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de factuur waarbij Oldcam geen enkele aansprakelijkheid accepteert.

9.3 Indien de koper niet binnen de vooropgestelde betalingstermijn de koopsom en de kopers commissie betaalt, is de koper automatisch in verzuim met de verkoper en Oldcam, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat er verzuim is, is de koper ook rente verschuldigd gelijk aan de wettelijk bepaalde handelsrente. Oldcam zal mede namens de verkoper slechts 1 aanmaning versturen ten aanzien van het verschuldigde bedrag.

9.4 Een ontbinding van de koopovereenkomst ten gevolge van het feit dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet voldoet, heeft geen enkele invloed op de verschuldigde kopers commissie door de koper.

9.5 Bij een ontbinding wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting door de koper, is deze aansprakelijk voor alle veroorzaakte kosten en schade van Oldcam. Dit bedrag is minstens het bedrag van de misgelopen verkoperscommissie van Oldcam.

9.6 Bij ontbinding wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting door de koper, dient de koper onmiddellijk een boete te betalen aan Oldcam ter hoogte van 15% van de koopsom en dit met een minimum van € 1000,00. Deze boete is niet voor (rechterlijke) matiging vatbaar.

9.7 De koopsom zal, na aftrek van de verkoperscommissie, worden voldaan aan de verkoper nadat de koper de totale koopsom en de kopers commissie heeft betaald aan Oldcam. Deze koopsom met aftrek van de verkoperscommissie zal worden betaald binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling door de koper. Niettegenstaande de voorgaande regel, kan de betaling aan de verkoper opgeschort worden, wanneer de koper een dispuut heeft gemeld vanwege, bijvoorbeeld, geen of slechte communicatie rond de verzending van het kavel.

10 Levering en afname van de Kavels

10.1 Behoudens indien de koper en de verkoper overeenkomen dat het kavel wordt afgehaald door De koper, is de verkoper verantwoordelijk voor het versturen en leveren van het kavel aan de koper.

10.2 De verkoper is verplicht binnen de drie (3) werkdagen nadat de verkoper van Oldcam een betalingsbevestiging heeft ontvangen, communicatie te zoeken met de koper om afspraken te maken rond afhaling of verzending. De betaling van deze verzending regelen koper en verkoper onderling waarbij Oldcam niet in tussenkomt en niet verantwoordelijk is. Uiteraard is de verkoper verplicht om na betaling van verzendkosten de verkochte kavels goed verpakt aan de Koper toe te zenden of af te laten halen.

10.3 De verkoper is verplicht om het kavel te verzenden vanaf zijn adres zoals deze vermeld staat in zijn Account. Indien de verkoper het kavel toch van een ander adres verzendt, zal de verkoper zelf voor eventuele extra kosten zoals importkosten die de koper niet had hoeven te betalen wanneer het kavel was verzonden vanaf het adres dat vermeld stond in het account van de verkoper.

10.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de koper kenbaar heeft gemaakt in zijn account. Het risico van vermissing en/of beschadiging van kavels berust bij de verkoper tot het moment dat deze bezorgd is aan het adres opgegeven door de koper.

10.5 Indien het kavel niet juist aankomt, zijn de verkoper en de koper verplicht om gezamenlijk een onderzoek te starten bij de transportmaatschappij wanneer zij er niet in slagen om onderling tot een oplossing te komen. Oldcam heeft telkens het recht om te bepalen of de geblokkeerde koopsom zal worden terugbetaald aan de koper of toch zal worden uitbetaald aan de verkoper.

10.6 Bij een onvolledige, onjuiste of niet tijdige nakoming door de verkoper van zijn leveringsverplichting, ook na een ingebrekestelling, is de verkoper in verzuim en is Oldcam gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden namens de Koper van het kavel. De ingebrekestelling en ontbindingsverklaring kunnen door Oldcam zonder enige verplichting namens de koper aan de verkoper worden verzonden. De verkoper is dan onder meer gehouden de opgelopen schade van de koper te vergoeden, onverminderd met enig ander recht. De verkoper en dus niet Oldcam is verplicht de eventueel reeds ontvangen koopsom vervolgens terug te betalen.

10.7 Ontbinding van de koopovereenkomst als gevolg van niet-nakoming van de leveringsplicht van de verkoper heeft geen invloed op de verschuldigde verkoperscommissie door de verkoper. In dergelijke situatie is de verkoper aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade en kosten van Oldcam, minstens ter hoogte zijn van de door Oldcam misgelopen kopers commissie. Bovendien verbeurt de verkoper direct een boete te betalen aan Oldcam ter hoogte van 15% van de Koopsom met een minimum van € 1000,00. De boete is niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

10.8 De Koper is verplicht tot afname of ophalen van het kavel binnen een redelijke termijn, welke termijn in geen geval meer dan vier weken zal bedragen vanaf de dag van sluiting van de betreffende veiling.

10.09 Indien de koopovereenkomst ontbonden wordt wegens het niet nakomen door de koper zijn afname- en medewerkingsverplichtingen, heeft dit geen invloed op de verschuldigde koperscommissie door de koper. In dergelijke situatie is de koper aansprakelijk voor alle schade en kosten van Oldcam, welk minstens ter hoogte bedraagt van de mislopen Verkoperscommissie van Oldcam. Bovendien dient de koper onmiddellijk een boete te betalen aan Oldcam ter hoogte van 15% van de koopsom en dit met een minimum van € 1000,00. De boete is niet voor rechterlijke matiging vatbaar.

10.10 De Koper aanvaardt dat bij grensoverschrijdende koopovereenkomsten speciale regels en/of voorwaarden kunnen gelden met de betrekking tot import van kavels, waaronder bijvoorbeeld douanerechten, BTW, invoerheffingen en inklaringskosten. De Koper moet zich voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst bewust zijn van deze regels. Deze additionele kosten waarover in dit item gesproken zijn uitsluitend voor rekening van de koper.

10.11 Klachten en geschillen tussen de verkoper en de koper dienen zo snel mogelijk te worden gemeld bij Oldcam. Ookal dient de koper en de verkoper geschillen in principe onderling op te lossen, toch zal Oldcam daar nodig, zich inspannen om te bemiddelen tussen deze 2 partijen. Indien de verkoper en de koper niet tot een oplossing komen en Oldcam de koopsom nog voor zich heeft, accepteert de verkoper en de koper dat Oldcam het laatste woord heeft en de beslissing mag nemen of de koopsom wordt geretourneerd aan de koper of alsnog wordt doorbetaald aan de verkoper. Oldcam is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding of compensatie aan de koper of de verkoper. Oldcam is geen partij bij welk geschil dan ook.

11 Gebruik van de Dienst

11.1 Elk gebruik van onze dienst en ons online veilingplatvorm is voor risico, verantwoording en rekening van de gebruiker.

11.2 De gebruiker is bij het gebruik van onze dienst verplicht alle toepasselijke Europese, nationale en internationale regelgeving na te leven met betrekking tot het bieden, aanbieden, kopen en verkopen van objecten en kavels via ons online veilingplatform.

11.3 De gebruiker mag geen persoonsgegevens van andere gebruikers verwerken zonder toestemming te hebben van de betreffende gebruiker. Tevens zal de gebruiker de contactgegevens van andere gebruikers niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde communicatie. De gebruiker is aan Oldcam een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 voor elke overtreding hierbij.

11.4 De gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van onze dienst ons online veilingplatform en betalingssysteem niet zal manipuleren of omzeilen, door bijvoorbeeld rechtstreeks contact op te nemen et gebruikers of een overeenkomst buiten Oldcam te sluiten bij derden. Bij overtreding hiervan kunnen al betrokken gebruikers hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden om de veroorzaakte schade en kosten van Oldcam te vergoeden die minsten de misgelopen Kopers- en verkoperscommissie bedragen bij een verkocht kavel.

11.5 De gebruiker mag geen software of technische hulpmiddelen gebruiken die schade kunnen berokkenen aan onze dienst of online veilingplatform. Verder mogen ze geen handelingen verrichten om ons systeem te manipuleren of te belemmeren.

11.6 De gebruiker is aan Oldcam een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,00 voor elke overtreding van voorgaand artikel en voor elke duur dat dergelijke overtreding voortduurt en schade berokkent aan Oldcam.

11.7 Alle technische middelen die een gebruiker nodig heeft om gebruik te kunnen maken van onze dienst zoals hardware en internet, alsook de kosten daarvan, komen geheel voor rekening van de gebruiker.

12 Gebruikersmateriaal

12.1 De gebruiker behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten op zijn ingediend gebruikersmateriaal, maar verleent Oldcam een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, niet-exclusieve en niet-opzegbare licentie van onbepaalde duur om het gebruikersmateriaal openbaar te maken voor alle doeleinden die wij noodzakelijk achten voor promotionele doeleinden. Deze licentie verdwijnt niet op het moment dat de gebruiker geen account meer heeft op ons online veiling platform of geen gebruik meer maakt van onze dienst.

12.2 De gebruiker geeft Oldcam het recht al het gebruikersmateriaal te laten vertalen, af te drukken en/of te gebruiken in onze sociale media en aan te wenden voor promotionele doeleinden.

12.3 De gebruiker voor zover van toepassing en mogelijk dus afstand van zijn rechten op het gebruikersmateriaal.

12.4 De gebruiker accepteert dat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor al het gebruikersmateriaal dat op ons online veiling veilingplatfrom geplaatst wordt of met onze dienst toegankelijk maakt.

12.5 De gebruiker accepteert dat Oldcam niet verplicht is om het gebruikersmateriaal van alle Gebruikers te controleren en/of te bekijken. Oldcam heeft tevens geen enkele kennis van enige inhoud van alle gebruikersmateriaal en is hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

12.6 Indien de gebruiker van mening is dat bepaalde gebruikersmaterialen onrechtmatig is, dan kan De gebruiker dit melden aan Oldcam.

12.7 Olcam behoudt zich het recht om gebruikersmateriaal van ons online veilingplatform te verwijderen, in te korten of enigszins aan te passen, zonder dat zij daardoor enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid accepteert voor de inhoud hiervan en zonder gehouden te zijn om enige compensatie te betalen bij berokkende schade. Oldcam behoudt zich het recht om verdere rechtsmaatregelen zonder beperking te nemen om persoonsgegevens van gebruikers door te spelen aan derden

13 Beschikbaarheid en onderbreking van onze Dienst

13.1 Oldcam garandeert niet dat zijn dienst en/of online veilingplatform te allen tijde en zonder storingen of onderbrekingen toegankelijk zijn. Storingen in onze dienst optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Oldcam is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van de gebruiker voor enige schade die het gevolg is van het onbeschikbaar zijn of uitvallen van de dienst en/of het online veilingplatform.

13.2 Oldcam is te allen tijde gerechtigd, zonder enige voorafgaande bekendmaking, procedure, commerciële, technische, of andere verbeteringen en/of wijzigingen in de dienst en/of het online veilingllatform aan te brengen en deze eventueel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik hiervan te beperken indien dit noodzakelijk lijkt

14 Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het online veilingplatform, de dienst, alle informatie, en de achterliggende databank, niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten op afbeeldingen, teksten, vormgeving, foto’s, ander audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Oldcam of licentiegevers.

14.2 Onder deze gebruiksvoorwaarden, verleent Oldam aan de gebruiker een beperkt, persoonlijk, te herroepen, niet-exclusief, niet licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de dienst van Oldcam te gebruiken en de Informatie te bekijken op de manier en in de uitvoering zoals deze via de dienst ter beschikking is.

14.3 Het is niet toegestaan de dienst, het online veilingplatform, of het gebruikersmateriaal dat niet van de gebruiker zelf afkomstig is en/of Informatie en andere gegevens te zullen kopiëren of openbaar te maken en voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken dan vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden. Behalve wanneer Oldcam of de rechthebbende zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.4 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan is het de gebruiker niet toegestaan objectcodes van ons platform te decompileren of reverse engineeren.

14.5 Oldcam kan technische maatregelen nemen om het online veiling platform of de dienst te beschermen. Deze technische beschermingsmaatregelen mogen door de gebruiker niet omzeild of verwijderd worden of hier middelen toe aandienen.

14.6 Het is niet toegestaan om vermeldingen of kennisgevingen in verband met intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, te verbergen of te wijzigen.

14.7 De gebruiker mag geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Oldcam, andere gebruikers en/of derden, zoals domeinnamen registreren of merken en Adwords zoektermen die lijken of identiek zijn aan teken waarop Oldcam en/of de gebruikers bepaalde intellectuele eigendomsrechten kunnen doen gelden.

15 Een kavel verzenden naar de koper

Nog niet van toepassing.

16 Databank

16.1 De verzamelde gegevens van de gebruikers, waaronder zijn gebruikersmateriaal en Informatie door Oldcam en tevens weergegeven op het online veiling platform is een juridisch beschermde databank. Oldcam is de producent van de databank en heeft het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor het hergebruiken of opvragen van het geheel of deel van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade zou toebrengen aan de rechtmatige belangen van Oldcam. De gebruiker mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken wanneer deze toegestaan worden onder de gebruiksvoorwaarden.

17 Melding van onrechtmatig materiaal

17.1 Oldcam is niet aansprakelijk voor enige schade dat in verband gebracht kan worden met het onrechtmatige gebruik van het online veiling platform of de dienst. Oldcam is slechts volgens onderstaande, gehouden om na ontvangst van een melding het onrechtmatige gebruikersmateriaal te verwijderen.

17.2 Oldcam behoudt het recht om niet in te gaan op een verzoek tot blokkering of verwijdering van gebruiksmateriaal of stopzetting van een activiteit wanneer het redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid hiervan te twijfelen. Bij discussie kan Oldcam bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen dat aantoont dat het gebruikersmateriaal onrechtmatig is.

17.3 Voorafgaand aan het verwijderen van onrechtmatig gebruikersmateriaal kan Oldcam de meldende partij vragen extra informatie te verstrekken die aantoont dat de meldende partij rechthebbende is. Oldcam kan de meldende partij vragen om een getekende kopie van een verklaring van schadeloosstelling voor Olcam.

17.4 Oldcam zal op geen enkele wijze als partij optreden bij een geschil tussen Gebruiker en enige derde die een melding doet.

17.5 Indien een gebruiker een melding doet, vrijwaart de Gebruiker Oldcam en alle aan haar verbonden ondernemingen of personen voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering of blokkering van enig gebruikersmateriaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft betrekking op alle schade die Oldcam ondervindt, zal kunnen ondervinden of de kosten die Oldcam dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak en het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

17.6 Oldcam respecteert en beschermt de privacy van alle partijen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan deze partijen wordt verstrekt zal altijd op een vertrouwelijke manier worden behandeld en alleen gebruikt worden voor het behandelen van de melding.

18 Privacy

18.1 Bij het aanmaken van een account op ons online veilingplatform en gedurende het gebruikmaken van onze dienst, zal de gebruiker persoonsgegevens aan Oldcam verstrekken. Deze gegevens zullen conform onze Privacy Policy en de correcte wettelijke regelgeving worden verwerkt en bewaard.

19 Aansprakelijkheid

19.1 Oldcam accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen onze dienst, die verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van het online veiling platform en/of onze dienst.

19.2 Oldcam accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het gebruik van onze diensten, Applicaties, producten of websites die beschikbaar worden gesteld door een derde partij, zoals eventuele betaaldiensten en/of geschillen tussen een gebruiker en een derde. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van deze derde te lezen voor hij gebruik maakt van de dienst.

19.3 Oldcam kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die geleden wordt ten gevolgen van het als koper dan wel als verkoper sluiten van een koopovereenkomst, waarbij schade ontstaat doordat de gebruiker ongunstige overeenkomsten heeft gesloten, bijvoorbeeld wanneer er voor gekochte kavels minder of meer betaald wordt dan de verwachtte waarde.

19.4 De enige actie die de gebruiker kan nemen wanneer deze meent schade te hebben geleden is het gebruik van onze dienst op te schorten en zijn persoonlijke account te verwijderen.

19.5 Voor zover Oldcam ondanks alle bovenstaande zaken toch aansprakelijk zou zijn voor schade dan is Oldcam slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een aan Oldcam onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming. Onder deze directe schade wordt enkel materiële schade aan zaken verstaan, schappelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperken van directe schade of kosten om de schadeoorzaak vast te stellen, de aansprakelijkheid of de wijze van herstel.

19.6 Wanneer Oldcam aansprakelijk zou zijn voor schade is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het totaal van de door Oldcam ontvangen commissies van de betreffende gebruiker in een periode van drie maanden voorafgaande de handeling die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid.

19.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van Olcam voor opzettelijke roekeloosheid van Olcam zelf en/of het bestuur van Oldcam uit te sluiten.

19.8 Een voorwaarde voor enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo snel mogelijk na het ontstaan, schriftelijk aan Oldcam meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Oldcam vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

19.9 Deze regels zijn ook van toepassing over aan Oldcam gelinkte ondernemingen alsook haar eventuele directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

20 Garanties en vrijwaringen

20.1 De gebruiker is volgens Oldcam aansprakelijk voor, en vrijwaart Olcam volledig van alle schade en kosten die Oldcam maakt of lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van onze Dienst of bij een onrechtmatige daad. Alle door Oldcam gemaakte kosten en schade verband houden met zulke aanspraken zullen door de gebruiker vergoed worden.

20.2 De gebruiker staat in dat het gebruiksmateriaal dat hij via onze dienst deelt onbezwaard is en hierop geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, alsook dat deze geen inbreuk maken of in strijd zijn met enig recht van derden en het gebruik hiervan onrechtmatig is.

20.3 De gebruiker vrijwaart Oldcam voor alle aanspraken van derden op vlak van vergoeding van kosten , schade, rente, belastingen en/of inhoudingen die verband houden of voortgevloeid zijn uit het gebruikersmateriaal, zijn gebruik van het online veiling platform, onze dienst en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of rechten van derde partijen waaronder intellectuele eigendomsrechten.

20.4 De vrijwaringsverplichtingen in bovenstaande artikels gelden ook voor aan Oldcam gelinkte ondernemingen alsook eventuele directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.

21 Duur en beëindiging

21.1 De gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van onze dienst te stoppen en zijn persoonlijk account te verwijderen. Oldcam heeft het recht een verwijdering van een account te weigeren wanneer de gebruiker nog dient te voldoen aan bepaalde verplichtingen zoals betaling of levering vanuit naam van Oldcam, andere gebruikers of wanneer de kans bestaat dat er nog eventuele klachten kunnen opduiken rond recent verkochte kavels.

21.2 Indien de gebruiker handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden is Oldcam gerechtigd om in aanvulling op eventuele andere rechtsmiddelen die Oldcam ten dienste staan, de activiteiten van de gebruiker bij gebruik van de dienst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beperken, op te schorten of buiten dienst te stellen en zijn persoonlijk account tijdelijk of blijvend stop te zetten of te verwijderen, een waarschuwing te geven, de dienst te stoppen of te weigeren onze dienst nog aan de gebruiker te verlenen. Oldcam zal op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn ten aanzien van de gebruiker.

22 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Geschillen die voortvloeien vanuit de gebruiksvoorwaarden, het gebruik van onze dienst en het online veilingplatform alsook op alle koopovereenkomsten tussen de verkopers en de kopers is het Belgisch recht van toepassing, tenzij dit anders bepaald is.

22.2 De gebruikers erkennen dat bepaalde regels van het internationaal privaatrecht mogelijk tot gevolg hebben dat een ander recht dan het Belgisch recht van toepassing is op transacties met andere gebruikers als consumenten.

22.3 Alle geschillen die tussen de gebruiker en Oldcam ontstaan zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van Oldcam, tenzij het dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter voorgelegd moet worden. Bij consumenten geldt dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Oldcam tenzij de consument binnen een maand nadat Oldcam hierop schriftelijk beroep heeft gedaan, kiest voor de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn voor deze kwestie.

22.4 In overleg kan er ook beslist worden dat een consument een geschil met Oldcam of een andere gebruiker voorlegt aan een instantie voor buitengerechtelijke geschilbeslechting. Dit overleg zal door Oldcam worden gevoerd, maar kan niet verplicht worden zich aan dergelijke procedures te onderwerpen.

22.5 Oldcam mag verplichtingen en rechten die uit deze gebruiksvoorwaarden volgen overdragen aan derden en zal de gebruiker daarvan op de hoogte brengen. Indien de gebruiker deze overdracht niet aanvaardbaar vindt, kan de gebruiker het gebruik van onze dienst staken en zijn persoonlijk account verwijderen.

22.6 Indien sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig of ongeldig is dan blijft de gebruiker en Oldcam aan het overblijvende gedeelte van de gebruiksvoorwaarden gebonden. Oldcam zal dit nietige of ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en de rechtsgevolgen, rekening houdende met de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige.

23 Contact

23.1 Voor vragen over onze dienst, het online veiling platform of deze gebruiksvoorwaarden, kunt je te allen tijde contact opnemen met Oldcam via onze contactgegevens:

Oldcam
D’eike 9
2980 Halle
België

E-mail - info@oldcam.be
T - +32494183994

Via onze website kan je ook een e-mail sturen via ons contactformulier.